Na Slovensku oslavujeme 26 materinských jazykov

„Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.
Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.“

Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier

Aj Ministerstvo kultúry SR si pripomína Medzinárodný deň materinských jazykov. Ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk vníma deň 21. február ako vhodnú príležitosť na zvyšovanie povedomia našich občanov o vnímaní úlohy materinského jazyka pri vzdelávaní, formovaní identity každého človeka a tiež zachovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva.

Tento medzinárodný deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Valné zhromaždenie OSN vyzvalo členské štáty, aby „podporovali zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta“.

Na svete dnes jestvujú tisíce jazykov. Údaje o ich počte sa rôznia, no fakt je, že početnosť jazykov na Zemi má klesajúcu tendenciu a vymieranie jazykov sa nezastavilo ani dnes. Vytláčanie malých jazykov veľkými, hospodársky silnejšími, zjednocovanie jazykových spoločenstiev odstraňovaním rozdielov a odlišností, tlak na menšie a menšinové jazyky sú každodennou jazykovoekologickou realitou.

Každý jazyk obsahuje originálny spôsob myslenia a vyjadrovania, je krehkou hodnotou, ktorú možno ochrániť len vtedy, ak si budeme malé jazyky vážiť rovnako ako veľké. Práve materinský jazyk je jedinečný, pretože je prvým jazykom, s ktorým človek prichádza do kontaktu od narodenia. Tento jazyk intímnej komunikácie sa tak stáva aj nástrojom poznávania sveta a jazykom, ktorého dôležitosť sa ukazuje v školskom aj celoživotnom učiacom sa procese.

Z výsledkov ostatného sčítania obyvateľstva vyplynulo, že okrem slovenčiny sa občania Slovenskej republiky hlásia k ďalším 25 materinským jazykom, pričom viac než 300 000 ľudí svoj materinský jazyk neuviedlo. Domnievame sa, že aj tento počet signalizuje potrebu pripomínať si nezastupiteľnú úlohu materinského jazyka v živote človeka a silný citový vzťah, ktorý k nemu prechovávame.

Ministerstvo kultúry SR mnohorakým spôsobom ovplyvňuje životaschopnosť a kondíciu slovenského jazyka, spolupracuje napríklad s vedeckými a odbornými inštitúciami v starostlivosti o slovenský jazyk, podporuje tvorbu terminológie v slovenskom jazyku a tiež budovanie Slovenského národného korpusu. Okrem týchto aktivít spomeňme aj súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko? Toto literárne podujatie tento rok oslavuje už 30 rokov svojej existencie.

     

 

 
'; ?> ,


Sládkovičova Marína Predchádzajúci Slovensko zaujalo na Expo najdlhšou ľúbostnou básňou na svete
Kníhkupectvo Martinus Nasledujúci Slováci spomedzi značiek najviac obľubujú kníhkupectvá