Hľadáme nové vedenie Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Záujemcovia a záujemkyne o riadenie BIBIANY sa môžu prihlásiť do 10. marca 2022.

Úlohy pre nové vedenie

Cieľom MK SR ako zriaďovateľa BIBIANY je, aby do čela tejto inštitúcie nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu a činnosť organizácie, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale tiež zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania BIBIANY.

Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na to, aby BIBIANA bola otvorenou inštitúciou pre výtvarných umelcov zo Slovenska aj zo sveta. BIBIANA by mala reagovať na aktuálne dianie a trendy vo výtvarnom umení s dôrazom na oblasť ilustrácie, animovaného filmu a detskej literatúry v medzinárodnom kontexte a spolupracovať pri propagácií slovenskej ilustrácie a animácie v zahraničí s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, nezávislej, ako aj zo súkromnej obce na posilnení relevantnosti inštitúcie.

V spolupráci so zriaďovateľom má BIBIANA aktívne participovať na rozvoji politiky vizuálneho umenia, očakáva sa udržateľný model financovania organizácie, vypracovanie plánu pre rozvoj doplňujúcich služieb, vlastných príjmov a rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom.

BIBIANA sa tiež v spolupráci s MK SR aktívne zapojí do rozvoja vizuálneho umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030.

Očakávania od úspešného uchádzača alebo úspešnej uchádzačky

Od úspešného uchádzača alebo úspešnej uchádzačky výberového konania sa očakáva zefektívnenie riadenia BIBIANY, posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie projektového riadenia a tvorby rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania, taktiež v oblasti vlastnej produkcie výstav a inovatívnej práce s autorskou, vydavateľskou a čitateľskou verejnosťou.

Úlohou nového vedenia BIBIANY bude vytváranie nových kontaktov, prepojení, partnerstiev a vzájomnej spolupráce s autormi, ilustrátormi, tvorcami animácie pre deti, organizátormi festivalov a knižných veľtrhov, ako aj s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa detskou knihou, s galériami a vydavateľskými komunitami; optimalizácia organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude reflektovať očakávané činnosti a úlohy organizácie; efektívne využívanie pridelených verejných finančných zdrojov a získavanie ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu.

BIBIANA v čase pandémie
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od BIBIANY očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup k tvorbe riešení vyplývajúcich z obmedzení a z fyzického dištancovania. Budúci štatutár alebo štatutárka BIBIANY preto bude musieť prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať špecifický druh výtvarného umenia inovatívnymi spôsobmi a zaistia jeho dostupnosť pre čo najširšie publikum.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

BIBIANA je štátna rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorej poslaním je tvorivé rozvíjanie teoretickej a praktickej domácej i zahraničnej činnosti v oblasti umenia pre deti ako samostatného druhu umeleckej tvorby zameraného na výchovu detí umením a k umeniu. BIBIANA bola zriadená k 1. júlu 1990. Predmetom jej činnosti je rozvíjať a šíriť umeleckú tvorbu pre deti, knižnú ilustračnú tvorbu pre deti, aktívne podporovať skvalitňovanie detskej literatúry určenej všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže v Slovenskej republike i v zahraničí v bohatom spektre druhov a žánrov.

Predpokladaný termín nástupu nového riaditeľa alebo riaditeľky BIBIANY je máj 2022. Aktuálne je vedením BIBIANY poverený Peter Tvrdoň.

Výberové konanie sa riadi pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

     

 

 
'; ?> ,


Medziriadky 2022 Predchádzajúci Začína sa 13. ročník literárnej súťaže Medziriadky
Zdeněk Svěrák Nasledujúci Poviedky a jedna báseň Zdeňka Svěráka vychádzajú ako audiokniha